เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 การพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2 ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมและร่องฟัน ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา แห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
4 รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ผลการใช้การจัดการคลินิกไร้พุงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
6 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
7 คุณภาพบริการที่ได้รับจากมุมมองผู้รับบริการในหน่วยปฐมภูมิในเขตเมือง และเขตชนบท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
8 ผลของการออกกำลังกายร่วมกับสมาธิบำบัดในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลวังสวาบ จังหวัดขอนแก่น
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนงานสาธารณสุขกับการบริหารงานสาธารณสุขของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี