เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิด เอ วัน
2 สมรรถนะการป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ของนักระบาดวิทยาภาคสนามระดับจังหวัด
3 Family belief system shaping the perception of family caregivers’ burdens in taking care of Sroke Patients, Mandalay, Myanmar
4 Social integration and quality of school life: experiences from HIV-BORN adolescents living in HIV home in Myanmar
5 การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
6 การปกครองท้องถิ่นไทยในอุดมคติและความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่แนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย
7 การประเมินผล โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
8 การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9 Knowledge prioritizing using organization success factor for real estate agent and consulting company
10 Development and feature extending academic conference management system from Opensource software