เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 การศึกษาการใช้และความต้องการสื่ออินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนคันจิระดับอุดมศึกษา
2 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการของโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธี Stochastic Cost Frontier
3 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การดำเนินงานของรัฐและปัญหาทางกฎหมายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
4 การบริหารแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ
5 แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนน
6 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0
7 แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย
8 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร
9 แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง
10 รูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด