เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 ปัญหาการบังคับให้ผู้ก่อมลพิษจากวัตถุอันตราย ดำเนินการขจัดมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
12 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการยอมรับของสังคมต่อโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
13 การศึกษาเทคนิคการจับคู่จุดภาพอัตโนมัติระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมธีออสกับภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศ
14 การออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
15 การศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
16 การจำลองการสังเคราะห์เอสเทอร์จากไตรเมทิลออลโพรเพนกับกรดไขมันจากน้ำมันปาล์ม
17 การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
18 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการไมโครอิมัลชัน
19 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
20 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่า โดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ