บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและการค้นหาความจริง ในคดีฟอกเงิน
12 Factors influencing consumers' decision making in purchasing men's face care products
13 ปัจจัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
14 การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
15 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า
16 รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
18 Development and validation of a reversed-phase high performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of miconazole and triamcinolone in cream
19 การศึกษาการสอนโสตทักษะด้านทำนองในชั้นเรียนเปียโนขั้นต้นสำหรับผู้ใหญ่
20 การส่งเสริมและสนับสนุนของครูเพื่อให้นักเรียนวัยรุ่นตอนต้นเรียนเปียโนอย่างต่อเนื่อง