บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามของนักท่องเที่ยวชาวไทย
12 วินัยทางการคลังและงบประมาณ : ศึกษากรณีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
13 การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยเอสคิวแอลอินเจ๊คชั่นผ่านเอชทีทีพีเฮดเดอร์ และแนวทางป้องกัน
14 ปัญหาในการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
15 มาตรการลงโทษผู้กระทำผิดหญิงในคดีอาญา: ศึกษากรณีการลงโทษ รูปแบบอื่นมาใช้แทนการลงโทษจำคุกในเรือนจำ
16 การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความตระหนักในคุณค่าทางพหุวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 ผลของการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามสภาพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
18 ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร
19 การวิเคราะห์การใช้ทักษะกีฬาปันจักสีลัตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (พ.ศ. 2550-2556)
20 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้