บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า : ศึกษากรณีมาตรการควบคุมผู้ประกอบการกีดกันไม่ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากนอกราชอาณาจักรมาใช้เองภายใต้มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
12 การพัฒนาบทบาทสู่การเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร หน่วยศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัฐ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
13 สภาพแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไรน้ำนางฟ้าไทย เพื่อการส่งออก
14 ปัญหาทางกฎหมายของการให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ
15 การใช้สารสนเทศของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 การใช้สารสนเทศของข้าราชสำนักเพื่อการดำเนินงานในกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
17 การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 การพัฒนารูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่
19 การสื่อสารอัตลักษณ์หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
20 การปฏิบัติงานและการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์