บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 คุณสมบัติของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2 การใช้ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งในการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้สัญญาณคลื่นสมองช่วงเดลต้า
3 การปรับปรุงสมบัติการต้านการติดไฟของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงขี้เลื้อยและพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว
4 การสกัดโอลิโกแซคคาไรด์จากกากถั่วเหลืองสำหรับการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์
5 สารชี้วัดชีวภาพคาร์โบไฮเดรตในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
6 การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำดิบของระบบประปาในเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การควบคุมรูเปิด-ปิดของชั้นเคลือบไบโอพอลิเมอร์/นาโน-ไฮดรอกซีอะพาไทท์เพื่อชะลอการปลดปล่อยปุ๋ย
8 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็ม กับโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด
9 ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย
10 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคเท้าช้างของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส