บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เชิงแสวงบุญ และการตลาดเชิงกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยววัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
4 เครื่องพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก
5 การพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยฟัซซีลอจิก
6 การศึกษาผลของพลาสติกไซเซอร์ต่อสมบัติทางแรงดึง ความร้อน และการปลดปล่อยตัวยาของฟิล์มแผ่นบางจากเพกตินชนิดเมท๊อกซิลต่ำ
7 การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ
8 การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษากลุ่มชนไทยทรงดำ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิราม ต่อการรณรงค์งดเผาตอซังข้าว
10 การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำเชื่อแช่แข็งไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว