บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2 การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
4 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ด้วยความร้อน
5 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์
6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
7 การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคาจาก ยางธรรมชาติผสมเศษฟองน้ำ
8 การผลิตและสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเนส จากไข่ปลาทูน่าและผลต่อสมบัติเจลซูริมิ
9 รูปแบบความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แม่น้ำแม่กลองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง
10 ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ