บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 หุ่นยนต์อลวนตัวนำยิ่งยวดสำหรับงานการศึกษาทางวิศวกรรม
2 กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและประสิทธิภาพของการดูดซับสารอินทรีย์ที่ทนต่อการย่อยสลายทางชีวภาพด้วยท่อและริบบอนนาโนไททาเนต
3 การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย
4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดทางด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานตามโครงการปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน
6 รูปแบบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน
7 การออกแบบวงจรกรองสัญญาณเชิงเลขที่สามารถปรับแต่งได้
8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน
9 การออกแบบวงจรคูณและหารโหมดกระแสโดยใช้วงจรขยายกระแส
10 การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันการบินพลเรือน