บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 พระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางสเปกโตรโฟโตเมตรีเพื่อหาปริมาณกรดแอลฟาคีโตกลูตาริก โดยใช้ปฏิกิริยาซึ่งเร่งด้วยเอนไซม์ดีฟีนิลกลัยซีนอะมิโนทรานสเฟอเรส
3 การแยกและตรวจหาโครงสร้างทางเคมีของสารสลายตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ภายใต้สภาวะกรดและด่าง
4 การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติสำหรับวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพื่อการใช้งานทางการแพทย์
5 ผลของใขยอาหารชนิดละลายน้ำที่สกัดจากกากข้าวโพดต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมีและการประเมินทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
6 การผลิตวัสดุเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ/แกรฟีน-ไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก
7 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ทีทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางตอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง
8 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกรุงเทพมหานครเพื่อสังคมผู้สูงอายุ
9 การดูแลสุขภาพนกล่าเหยื่อ: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของปรสิตในเลือด
10 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุรูพรุนจากไฮดรอกซีแอปาไทต์โดยวิธีการหล่อแบบ เพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์