บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การย่อยสตาชิโอสในกากถั่วเหลืองที่สกัดไขมันแล้วโดย Pectinex Ultra SP-L
12 การใช้เอนไซม์โบรมิเลนย่อยโปรตีนในกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตอาหารสัตว์
13 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะและการกำจัดสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในกากถั่วเหลือง สำหรับผลิตอาหารสัตว์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
14 การวัดและวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้รถเข็นนั่ง
15 การคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
16 โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
17 ระบบรายงานสภาวะแวดล้อมในแปลงเกษตรกรรมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ
18 ผลของปัจจัยบางประการต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและการเก็บรักษาไข่น้ำด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
19 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแตงไทย กับแตงแคนตาลูป ระยะที่ 2
20 การใช้เชื้อแบคทีเรียอาศัยในเนื้อเยื่อพืชเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับการปลูกข้าวเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วม และสภาวะขาดน้้ำ