บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคาจาก ยางธรรมชาติผสมเศษฟองน้ำ
12 การผลิตและสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเนส จากไข่ปลาทูน่าและผลต่อสมบัติเจลซูริมิ
13 รูปแบบความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แม่น้ำแม่กลองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง
14 ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
15 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน
16 การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสามารถต่อการเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก
17 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ ประสิทธิภาพการพัฒนาและ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs
18 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
19 การศึกษาพัฒนาตำรับข้าวแต๋นงาขี้ม้อน
20 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้งานศิลปกรรมปูนปั้นเมืองเพชร