บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การศึกษาตัวรีดิวซ์ต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการย้อมสีครามธรรมชาติบนผ้าฝ้าย
12 การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการ และคุณสมบัติการยับยั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นของจิงจูฉ่าย
13 ช้อนอัจฉริยะ
14 การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา
15 การประเมินคุณภาพที่สัมพันธ์กับความเข้มสีของข้าวนึ่งโดยใช้สเปกโทรสโกปีย่านมองเห็นและย่านใกล้อินฟราเรด
16 โครงการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ปริมาณโพลิแซคคาไรด์ และไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis IFRPD 1182 และ Spirulina maxima IFRPD 1183
17 พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ สำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
18 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน
19 คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
20 อากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ขณะบินลอยนิ่งและบินแนวระดับ