บทคัดย่อ จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 อนาคตภาพของศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12 ระบบสมดุลของอาหารและพลังงานแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของเกษตรกรรายย่อย
13 การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์
15 การวิจัยและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
16 การศึกษาฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่ของสมุนไพรแกแล
17 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกการเหนี่ยวนำทำให้เกิดเซลล์ตายแบบ apoptosis ของสมุนไพรแกแลต่อเซลล์มะเร็งของคนและเซลล์มะเร็ง Sarcoma ascites cells ที่ปลูกถ่ายในหนูทดลอง
18 การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสมุนไพรแกแลในหนูทดลอง
19 ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
20 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่