เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 พระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก
3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางสเปกโตรโฟโตเมตรีเพื่อหาปริมาณกรดแอลฟาคีโตกลูตาริก โดยใช้ปฏิกิริยาซึ่งเร่งด้วยเอนไซม์ดีฟีนิลกลัยซีนอะมิโนทรานสเฟอเรส
4 การแยกและตรวจหาโครงสร้างทางเคมีของสารสลายตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ภายใต้สภาวะกรดและด่าง
5 การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติสำหรับวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพื่อการใช้งานทางการแพทย์
6 การพัฒนารูปแบบ RFID ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไม้
7 ผลของใขยอาหารชนิดละลายน้ำที่สกัดจากกากข้าวโพดต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมีและการประเมินทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
8 การผลิตวัสดุเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ/แกรฟีน-ไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก
9 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ทีทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางตอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง
10 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกรุงเทพมหานครเพื่อสังคมผู้สูงอายุ