เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 การศึกษานโยบายกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
2 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต ของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่
3 คุณสมบัติของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4 การใช้ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งในการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้สัญญาณคลื่นสมองช่วงเดลต้า
5 การปรับปรุงสมบัติการต้านการติดไฟของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงขี้เลื้อยและพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว
6 การสกัดโอลิโกแซคคาไรด์จากกากถั่วเหลืองสำหรับการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์
7 สารชี้วัดชีวภาพคาร์โบไฮเดรตในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
8 การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำดิบของระบบประปาในเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การควบคุมรูเปิด-ปิดของชั้นเคลือบไบโอพอลิเมอร์/นาโน-ไฮดรอกซีอะพาไทท์เพื่อชะลอการปลดปล่อยปุ๋ย
10 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็ม กับโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด