เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การออกแบบวงจรกรองความถี่ไบควอดดราติกหลายฟังก์ชันโหมดแรงดันโดยใช้วงจรโอทีเอ
12 การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินโดยใช้ระบบวิทยุกำหนดด้วยซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องรับสัญญาณโลคัลไลเซอร์
13 การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
14 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์อันดับที่สามโหมดกระแสโดยใช้วงจร VDTAs
15 การพัฒนารูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
16 การออกแบบโครงข่ายความถี่ผ่านอันดับที่หนึ่งโหมดกระแสโดยใช้วงจร CFTA
17 คู่มือการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4 สถาบันการบินพลเรือน
18 แบเรียมไททาเนตโครงสร้างนาโนแบบ 1 มิติ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความชื้น
19 การพัฒนาเทคโนโลยีห้องปฎิบัติการขนาดเล็กบนชิปสำหรับอุปกรณ์คัดแยกและนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือด
20 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กที่ใช้ซิลิคอนและชั้นนาโนพอรัสซิลิคอนเป็นขั้วอิเล็กโตรดและชั้นการแพร่ของก๊าซ