เอกสารทั้งหมด จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย
12 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคเท้าช้างของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
13 แนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งกึ่งสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดส่วนภูมิภาค
14 การย่อยสตาชิโอสในกากถั่วเหลืองที่สกัดไขมันแล้วโดย Pectinex Ultra SP-L
15 การใช้เอนไซม์โบรมิเลนย่อยโปรตีนในกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตอาหารสัตว์
16 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะและการกำจัดสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในกากถั่วเหลือง สำหรับผลิตอาหารสัตว์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
17 การวัดและวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้รถเข็นนั่ง
18 การคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
19 โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
20 การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม