เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
1 ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขนทุ่งกุลา กรณีศึกษา กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอารมณ์นักศึกษาครูของมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยใช้หลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานทางพระพุทธศาสนา
3 ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผักแพ้ว
4 การประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดแทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กออทิสติก โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เรื่องการประสมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดคำกิริยา
7 เครื่องทดสอบความยาวเสาเข็มโดยวิธีการเจาะหยั่งแบบเบา
8 ลักษณะทางโมเลกุลของยีนต้านทานโรคใบไหม้ในหน้าวัว จากลายพิมพ์ไอเอสเอสอาร์
9 ระบบวิเคราะห์ความชื้นของดินแบบไร้สายผ่านโปรโตรคอลแบบเมช
10 การปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในกระบวนการผลิตสุกรแบบอินทรีย์