เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านบึงเหนือ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
12 อนาคตภาพของศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
13 ระบบสมดุลของอาหารและพลังงานแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของเกษตรกรรายย่อย
14 การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์
16 การวิจัยและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
17 การศึกษาฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่ของสมุนไพรแกแล
18 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกการเหนี่ยวนำทำให้เกิดเซลล์ตายแบบ apoptosis ของสมุนไพรแกแลต่อเซลล์มะเร็งของคนและเซลล์มะเร็ง Sarcoma ascites cells ที่ปลูกถ่ายในหนูทดลอง
19 การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสมุนไพรแกแลในหนูทดลอง
20 ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่