เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ รายการ
11 การดูแลสุขภาพนกล่าเหยื่อ: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของปรสิตในเลือด
12 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุรูพรุนจากไฮดรอกซีแอปาไทต์โดยวิธีการหล่อแบบ เพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
13 การศึกษาตัวรีดิวซ์ต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการย้อมสีครามธรรมชาติบนผ้าฝ้าย
14 การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการ และคุณสมบัติการยับยั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นของจิงจูฉ่าย
15 ช้อนอัจฉริยะ
16 การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา
17 การประเมินคุณภาพที่สัมพันธ์กับความเข้มสีของข้าวนึ่งโดยใช้สเปกโทรสโกปีย่านมองเห็นและย่านใกล้อินฟราเรด
18 โครงการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ปริมาณโพลิแซคคาไรด์ และไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์ Spirulina platensis IFRPD 1182 และ Spirulina maxima IFRPD 1183
19 พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ สำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
20 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน