รองนายกฯย้ำทำงบวิจัยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

1411255902

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง 11 กระทรวง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย เป็นกรรมการ สวทน. และ วช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการด้านฝ่ายเลขานุการการประชุม ซึ่ง ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เข้าร่วมประชุมด้วย

พล.อ.อ.ประจิน ได้ย้ำถึงการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการว่า ควรมุ่งเน้นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ได้นำเสนอแนวทางสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรม Agenda-Based  เพื่อตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล ปี 2561 และเน้นว่าการจัดสรรงบประมาณในโปรแกรมดังกล่าวนั้น รัฐบาลต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณที่ต้องให้ความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ (1) ต้องเป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยีแกนหลัก พร้อมนำไปใช้สร้างนวัตกรรมให้เกิดในภาคอุตสาหกรรมได้จริง (2) โฟกัส ที่สาขาเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล (3) มีความร่วมมือร่วมลงทุน และร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน (4) หน่วยงานเจ้าภาพมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมได้จริง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบต่อแนวทางดังกล่าว โดยให้มีการศึกษาเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

1411255903ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10130:2015-08-10-08-07-48&catid=44:2013-11-25-06-49-47&Itemid=369