ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2016

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Thailand International Nanotechnology Conference) หรือ Nano Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

alt

โดยงาน Nano Thailand จะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อกระตุ้นการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งในปีนี้ ตลอดการจัดงาน 3 วัน พบกับหัวข้อการบรรยายและประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยี และร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีกว่า 200 ผลงานบริเวณงาน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://indico.cern.ch/event/508352/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8000 และ 0 2117 6598 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nstda.or.th/news/22389-the-5th-thailand-international-nanotechnology-conference