สกว. ดีเดย์ มอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 23 พ.ค. ศกนี้

สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560 ในรายการ “เก๋าไม่แก่” ทางช่อง 5

ผู้บริหาร สกว. เผยวันจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560 ในรายการ “เก๋าไม่แก่” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย สกว. ที่ได้เปลี่ยนผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง” ภายใต้ธีม “สกว. 4.0 วิจัยไร้ขีดจำกัด”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นปี 2560 ระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการเก๋าไม่แก่ว่า ที่ผ่านมา สกว. ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นผลงานวิจัยเด่น สกว. เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการคิดค้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา หรือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างบูรณาการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน สกว. ขณะให้ข้อมูลการจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560

ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า สาระ ความสำคัญ และประโยชน์งานวิจัยของ สกว. ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่ดีเด่น ให้เป็นประโยชน์แก่นักวิจัย และสาธารณชนสูงสุด รวมถึงแนวนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น สกว. จึงกำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นปี 2560 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นในนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย สกว. ที่ได้เปลี่ยนผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง” ภายใต้ธีม “สกว. 4.0 วิจัยไร้ขีดจำกัด”

สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2560 มีทั้งสิ้น 14 ผลงานวิจัยเด่น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และ ด้านวิชาการ ซึ่งงานวิจัยทั้ง 4 ด้านสามแก้ไขปัญหา และต่อยอดการนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรม  ด้านชุมชนพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านประวัติศาสตร์ ต่อไป

อนึ่ง รายการ “เก๋าไม่แก่” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ช่วง 16.30 -17.30 น. ดำเนินรายการโดย “ฮาร์ท” สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล และ “มิ้นท์” มิณฑิตา วัฒนกุล

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.trf.or.th/trf-events-activities/12065-trf-annual-outstanding-research-awards-2560