สกว. ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”

สกว. ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-ราไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 กล่าวเปิดงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
09.45 – 10.15 ปาฐกถานำ
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 “ระบอบฮุนเซ็น” โครงสร้างชนชั้นนำในประเทศกัมพูชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
วินิสสา อุชชิน
ดร.ดิเรก หงษ์ทอง
11.00 – 11.30 “พรรคคอมมิวนิสต์” กับฐานชนชั้นนำในประเทศเวียดนาม
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
ดร.มุกดา ประทีปวัฒนะวงศ์
11.30 – 11.45 ร่วมเสวนาโดย
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
11.45 – 12.00 คำถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 – 13.30 “เครือข่ำยสายตระกูล” โครงสร้างชนชั้นนำใน สปป.ลาว
อดิศร เสมแย้ม
13.30 – 14.00 การเมืองใหม่กับ “โครงสร้างชนชั้นนำใหม่” ในประเทศเมียนมา
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
14.00 – 14.30 Some Thoughts about State and Labour in ASEAN
Professor Dr. Andrew Brown
14.30 – 15.00 ชนชั้นแรงงานใน ASEAN
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
15.00 – 15.30 ร่วมเสวนาโดย
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
15.30 – 15.45 คำถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
15.45 – 16.00 กล่าวสรุปและปิดงานสัมมนา
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์


➥ เอกสารกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda-Academic_Forum-Elite_and_Working_Class_in_SEA.pdf)Agenda กำหนดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชนชั้นนำและ... องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” 6

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.trf.or.th/trf-announcement/247-hru/12169-academic-forum-elite-and-working-class-in-sea-element-structure-and-dynamic-during-the-transitional-period