สกว. โดยโครงการ พวอ. ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (UK) ประกาศรับสมัครทุน Industry - Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครทุน

Industry–Academia Partnership Programme (IAPP)

ภายใต้โครงการ Newton Fund

หมดเขตรับสมัคร 12 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ The Royal Academy of Engineering สนับสนุนทุน Industry – Academia Partnership (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund (Newton Fund) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการส่งผ่านเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดผลด้านการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับทุนจะต้องถูกพัฒนาโดยนักวิจัยที่สังกัดของมหาวิทยาลัยไทย ร่วมกับภาคเอกชนในประเทศไทยและในสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

ลักษณะกิจกรรม

ตัวอย่างลักษณะกิจกรรมที่สามารถของงบประมาณสนับสนุน เช่น

  • รูปแบบที่ 1: การฝึกอบรมสำหรับนักการศึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับวิธีการสอนรูปแบบใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ
  • รูปแบบที่ 2: การฝึกอบรมวิธีการวิจัยโครงการเชิงอุตสาหกรรม
  • รูปแบบที่ 3: โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและสหราชอาณาจักร
  • รูปแบบที่ 4: การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงอุตสาหกรรมของนักศึกษา
  • รูปแบบที่ 5: การขอความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมให้ก้าวสู่ระดับ World Class
  • รูปแบบที่ 6: การฝึกอบรมและดูงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ณ สหราชอาณาจักรของนักวิจัยไทยเป็นระยะเวลา 6–12 เดือน
  • รูปแบบที่ 7: กิจกรรมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมไทย กับมหาวิทยาลัยและ/หรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร
  • รูปแบบที่ 8: การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยและหลักสูตรด้านเทคโนโลยีใหม่

การสนับสนุนด้านเงินทุน

โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้จาก Link ดังต่อไปนี้

https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership/industry-academia-partnership-thailand

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • คุณกุลวดี จิรชัยธร อีเมล์: kulwadee@trf.or.th โทรศัพท์: 0-2278-8200 ต่อ 8369

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

Royal Academy of Engineering

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.trf.or.th/trf-announcement/grants-and-funding/rri/13043-industry-academia-partnership-programme-iapp-under-newton-fund