ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการทำงานวิจัยในลักษณะเป็นเครือข่ายวิจัยให้เกิดการดำเนินการวิจัยร่วมกัน (Collaboration) จะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงในทางวิชาการ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติที่เข้มแข็งจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตลอดจนก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ. 2560-2564) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งระหว่างนักวิจัยในประเทศ และระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติหรือต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติที่มีอยู่แล้วและมีโจทย์วิจัยที่จำเพาะและชัดเจน โดยเครือข่ายวิจัยนี้จะมีองค์ประกอบ คือ นักวิจัยไทย นักวิจัยต่างประเทศ องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนของไทย และ/หรือองค์กรของต่างประเทศ
 2. เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
 3. เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วน และทุกระดับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 4. เพื่อพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง ครอบคลุมการบริหารจัดการวิจัย ระบบงบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผล โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย

 1. ได้เครือข่ายวิจัยนานาชาติที่มีโจทย์จำเพาะและชัดเจน มีผลกระทบในการแก้ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สิทธิบัตร และ/หรือองค์ความรู้เชิงลึก และความรู้ฐาน (Platform Knowledge) ครอบคลุมเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ในหัวข้อวิจัยของแต่ละเครือข่าย
 3. ได้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการวิจัย และการบริหารจัดการงานในลักษณะเครือข่าย ตลอดจนสามารถพัฒนาความร่วมมือกับนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ตลอดจนหน่วยงานให้ทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดทำ MoU ระหว่างหน่วยงาน  การร่วมสนับสนุนทุนเพื่อการดำเนินงานของเครือข่าย เป็นต้น
 5. นักวิจัยระดับปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน

สนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่ระดับ Basic Research ในทุกสาขาวิชาที่มีโจทย์วิจัยตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0

2. วงเงินสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติและระยะเวลาดำเนินการ

ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาหรือต่อยอดเครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับแต่ละเครือข่าย ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ระยะเวลาการรับทุน 3 ปี  โดยเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนสามารถเลือกเสนอของบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการดังนี้

 1. งบประมาณสำหรับพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
 2. งบประมาณสำหรับการวิจัย
 3. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 3 ปี
  • ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ ไม่เกิน 12,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินปีละ 70,000 บาท
 4. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  • กรณีเป็นนักวิจัยไทย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ ไม่เกิน 35,000 บาท
  • กรณีเป็นนักวิจัยต่างชาติ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ ไม่เกิน 45,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนนักวิจัยในเครือข่ายและค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานต้องไม่เกิน 15% ของงบประมาณทั้งหมด

3. ลักษณะเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

 1. คุณสมบัติความเป็นเครือข่ายที่สามารถขอเสนอรับทุนได้มีดังนี้
  • เครือข่ายต้องประกอบด้วยคณะผู้วิจัยที่ทำงานร่วมกันเป็นลักษณะกลุ่มวิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศและในต่างประเทศ โดยทีมนักวิจัยไทยต้องมีนักวิจัยมาจากอย่างน้อย 2 สถาบันในไทย และนักวิจัยจากสถาบันในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง
  • เครือข่ายที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว และนักวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศทำงานวิจัยร่วมกันและสร้างเครือข่ายร่วมกันมาอย่างน้อย 2 ปี
  • มีโครงสร้างของเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง เครือข่ายมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการของโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
  • ในกรณีที่เครือข่ายมีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานวิจัย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  อนึ่ง สกว. ให้ความสำคัญแก่เครือข่ายวิจัยที่มีโครงสร้างของเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยควรประกอบไปด้วยหัวหน้าเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยร่วมหลักที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพสูงในด้านที่เสนอขอรับทุนและด้านความร่วมมือกับนักวิจัยและสถาบันในต่างประเทศ นอกจากนี้ เครือข่ายวิจัยต้องมีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมเครือข่ายที่มีประสบการณ์รองลงมาและพัฒนาให้เครือข่ายมีขีดความสามารถสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนได้
 2. เป็นโปรแกรมวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และมีการทบทวนองค์ความรู้และเอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องเป็นการวิจัยที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
 3. มีการนิยามปัญหาและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน และมีเหตุผลแสดงว่าการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ของโครงการที่เสนอจะเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
 4. เป็นโปรแกรมวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

4. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

 1. คุณสมบัติของนักวิจัยหลัก (Principal Investigator, PI) ที่เป็นหัวหน้าเครือข่าย
  • มีอายุไม่เกิน 67 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) และในกรณีมีอายุตั้งแต่ 57 ปีขึ้นไป ต้นสังกัดต้องรับรองว่าจะสามารถอยู่ทำงานกับต้นสังกัดได้นานพอที่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ในกรณีที่นักวิจัยหลักรับนักศึกษาปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่มีหลักสูตรปริญญาเอกรองรับการทำงานของเครือข่ายวิจัยนานาชาติที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน
  • เป็นผู้ที่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยสำหรับ
   • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ที่มีค่า Impact Factor และ/หรือ Scopus ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557-2561) และต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง และนับจากการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ที่มี h-index ในฐานข้อมูล Scopus ไม่ต่ำกว่า 10
   • สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับจากการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ที่มีค่า Impact Factor และ/หรือ Scopus ฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือมีหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ (monograph) ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
  • มีประสบการณ์และผลงานการสร้างเครือข่ายวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศในโครงการวิจัยที่ได้ทำร่วมกัน การตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกัน (co-publication) การคุมวิทยานิพนธ์ร่วมกัน (co-advisor) การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น
  • ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป
  • ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่ เช่น ทุนศาสตราวิจัยดีเด่น สกว. ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. โครงการวิจัยขนาดใหญ่ สวทช. ยกเว้นในกรณีอยู่ระหว่างใกล้เสร็จสิ้นโครงการ และสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลทุน
  • เป็นผู้ที่มีประวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี
  • มีความสามารถในการเป็นผู้นำเครือข่ายวิจัยและบริหารจัดการโปรแกรมวิจัย เพื่อให้เครือข่ายวิจัยสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  • ในกรณีที่จะรับนักศึกษาปริญญาเอกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะส่งนักศึกษามาขอรับทุน
 2. คุณสมบัติของนักวิจัยร่วม (Associate Researcher) ในเครือข่ายที่จะสามารถรับนักศึกษาปริญญาเอก และ/หรือ ทุนวิจัยของเครือข่าย
  • มีอายุไม่เกิน 62 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) และในกรณีมีอายุตั้งแต่ 57 ปีขึ้นไป ต้นสังกัดต้องรับรองว่าจะสามารถอยู่ทำงานกับต้นสังกัดได้นานพอที่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
  • เป็นผู้ที่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยสำหรับ
   • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ที่มีค่า Impact Factor และ/หรือ Scopus ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557-2561)   ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author  ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
   • สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับจากการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ที่มีค่า Impact Factor และ/หรือ Scopus ฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือมีหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ (monograph) ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
  • เป็นผู้ที่มีประวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี
  • มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะส่งนักศึกษามาขอรับทุน
 3. คุณสมบัติของนักวิจัยร่วม (Associate Researcher) ในเครือข่าย กรณีที่ไม่ได้ขอสมัครรับทุนนักศึกษาปริญญาเอกจากเครือข่าย
  • มีอายุไม่เกิน 67 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) และในกรณีมีอายุตั้งแต่ 57 ปีขึ้นไป ต้นสังกัดต้องรับรองว่าจะสามารถอยู่ทำงานกับต้นสังกัดได้นานพอที่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย
  • เป็นผู้ที่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยสำหรับ
   • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ที่มีค่า Impact Factor และ/หรือ Scopus ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557-2561) โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
   • สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับจากการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science และ/หรือ Scopus ฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ โดยเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือมีหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ (monograph) ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 4. ในช่วงเวลาที่รับทุน ทั้งนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมในเครือข่ายต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยไม่มีความซ้ำซ้อนของโปรแกรมวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในเครือข่ายวิจัยนานาชาติที่ยื่นขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

5. การประเมินข้อเสนอโปรแกรมวิจัยของเครือข่ายและกลไกในการติดตามประเมินผล

 1. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ (Concept proposal of research program) ของเครือข่าย โดยศึกษารายละเอียดข้อเสนอโปรแกรมวิจัยในเบื้องต้น เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
 2. เมื่อข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการผ่านการประเมินในชั้นต้น ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องส่งข้อเสนอโปรแกรมวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) การประเมินเพื่อจัดสรรทุนดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกทุนและใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ (reviewers) ภายนอกทั้งจากในไทยและต่างประเทศร่วมด้วย

  อนึ่ง หากกลุ่มผู้เสนอโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติมีความเห็นว่า ควรส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดพิจารณา กรุณาระบุท้ายข้อเสนอโครงการด้วย พร้อมทั้งข้อมูลเท่าที่มีเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านและความเกี่ยวพัน (ถ้ามี) กับนักวิจัยในโครงการ โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน คณะกรรมการอาจจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงการแนะนำมาหรือไม่ก็ได้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้

 3. คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจะติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติและโครงการย่อยที่ได้รับทุนแต่ละเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัยย่อยในแต่ละเครือข่าย โดยมีการดำเนินการ ในรูปแบบต่อไปนี้
  • นักวิจัยหลักที่เป็นหัวหน้าของเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (PI) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานแบบบรรยายร่วมกับนักวิจัยร่วมและนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้เครือข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
  • คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำ และหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
  • สกว. จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้นักวิจัยในเครือข่ายและนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่านเครือข่ายนำเสนอผลงานแบบบรรยายเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

6. การทำสัญญารับทุน

สัญญารับทุนเป็นการลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้รับทุน (สถาบันต้นสังกัดของนักวิจัยหลักซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่าย) และนักวิจัยร่วมหลักผู้รับทุน

7. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

 1. สถาบันต้นสังกัดของนักวิจัยหลักซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายวิจัยนานาชาติสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในรูปแบบของ infrastructure และ/หรือ ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงในการดำเนินการวิจัยขั้นก้าวหน้าของเครือข่าย และให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยย่อยและนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุน และจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น
 2. สถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันเจ้าสังกัดของนักวิจัยหลักให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยย่อยและนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุน และจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ (กำหนดเวลาการรับสมัครและการพิจารณาทุนตามเอกสารแนบ 2)

 1. เครือข่ายที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนขอให้ดำเนินการดังนี้
  • หัวหน้าเครือข่ายวิจัยส่งเอกสารให้ สกว. ผ่านทางอีเมล์ trfirn@trf.or.th ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 ดังนี้
   • แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย
   • ข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ (Concept proposal of research program) ของเครือข่าย
   • หนังสือจากนักวิจัยและ/หรือหน่วยงานวิจัยต่างประเทศที่แจ้งตอบรับความร่วมมือในการทำวิจัยภายใต้เครือข่าย พร้อมแนบประวัติของนักวิจัยร่วมต่างประเทศ
   • เอกสารแสดงการร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา
  • หัวหน้าเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยร่วมไทยลงทะเบียนในระบบและกรอกข้อมูลประวัตินักวิจัยพร้อมแนบเอกสารแสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

   ขอให้ส่งเฉพาะแบบฟอร์มสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย (ตามข้อ 1.1) ที่มีการลงนามแล้วมาที่

   โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

   ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

   ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นวิจัยและคุณสมบัติของนักวิจัยในเครือข่าย และแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 2. เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณาประเด็นวิจัยและคุณสมบัติของนักวิจัยแล้ว ขอให้หัวหน้าเครือข่ายวิจัยยื่นข้อเสนอโปรแกรมวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านทางเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ สกว. จะประกาศผลเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติดต่อสอบถาม

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ 0-2278-8280 โทรสาร 0-2298-0452
อีเมล์ trfirn@trf.or.th


➥ เอกสารประกาศรับสมัครทุน และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IRN2019_PR_Note.pdf)IRN2019 (PR) ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการพัฒนา... ปีงบประมาณ 2562 (แบบย่อ) 36
Download this file (IRN-2562_Announcement_[Full].pdf)IRN2019 (Full) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือ... ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับเต็ม) 41
Download this file (01-IRN2019_Summary_Project_Form.doc)Summary Project Form 01. แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอโครงการ 19
Download this file (02-IRN2019_Concept_Proposal_Form.docx)Concept Proposal Form 02. Concept Proposal of Research Program 20
Download this file (Attachment-1-Action_Plan_2562.xlsx)IRN2019 Action Plan แผนการทำงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 21
 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.trf.or.th/trf-announcement/grants-and-funding/irn/13042-international-research-network-fund-2562