ไฟล์นำเสนอ : เวที Research and Innovation งาน NCDs Forum 2018

 

เวที Research & Innovation ในงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ “NCD Forum 2018” “Together, Let’s beat NCDs: ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs” วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SAPPHIRE 205 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 14.45 น. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation ดำเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ช่วงที่ 2 เวลา 14.45 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation ดำเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/11167