สวทช. ขอเชิญผู้สนใจรับฟังบรรยายพิเศษ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ” วันที่ 15 ก.ย. นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยขนาดใหญ่ ภายใต้ทุน “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” แก่โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ ซึ่งมี ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาการสนับสนุน 5 ปี (ระยะเวลาดำเนินงานเริ่มต้นปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558)

บัดนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วและมีผลงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การพัฒนาขนมขบเคี้ยวไร้น้ำมัน การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวนึ่งและการเพิ่มมูลค่าข้าว การศึกษาสมบัติของฟิล์มบริโภคได้เชิงหน้าที่จากไคโตซาน การอบแห้งผลไม้โดยใช้ไมโครเวฟภายใต้ความดันสุญญากาศ และการพัฒนาเครื่องอบแห้งภายใต้สนามไฟฟ้า  สวทช. จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และคณะผู้วิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานแก่บุคลากรผู้สนใจ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอดหรือการนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 

รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมฟังบรรยาย ลงทะเบียนและติดต่อสอบถามได้ที่ ฝายเลขานุการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช. โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81832, 81833, 81834 หรืออีเมล chair@nstda.or.th

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

http://www.nstda.or.th/news/22184-nstda