ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
11 สวก. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย
12 “จ.ยะลา” ประสานพลัง สกว. วิจัย พัฒนาชายแดนภาคใต้
13 สวทช. รุกงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่งภูมิภาคอีสานในงาน สวทช. - วิทย์สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
14 สกว.เปิดเวทีการศึกษาต้านคอร์รัปชัน ปลูกค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
15 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และ สวทช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จัดบรรยายพิเศษ “การวิจัยขั้วโลก”
16 สวทช. SIIT จับมือ JAIST ร่วมผลักดันพัฒนานักศึกษาปริญญาเอก สร้างความเข้มแข็งด้าน วทน.
17 สวก. จัดโครงการฝึกอบรม “งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 7”
18 ไทย-จีน จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมด้านจุลินทรีย์ หวังสร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
19 สวทช. สนับสนุนรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย
20 สวทน. ลุยทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า มั่นใจ ดึงกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดมสมองสร้างอนาคตประเทศ