ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
2 ขอเชิญ SME ร่วมสัมมนากระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม
3 การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562
4 Call for Scholarships for ASEAN students (RGJ-ASEAN) 2019
5 ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562
6 ขอเชิญเข้าร่วมในงาน
7 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
8 โอกาสดี กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)
9 สกว. ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”
10 ประกาศเปิดรับขอทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561