ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
11 INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE 2019 On the move : Indigenous knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond
12 ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2562
13 ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
14 ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562
15 ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ
16 การรับข้อเสนอโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
17 OPEN-TEC ขอเชิญร่วมงาน "Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI"
18 ประกาศ ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
19 Call for proposals in the field of Agriculture (topic: Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in Asia). Deadline for proposal submission is May 14th 2019
20 สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ระยอง และ EEC ร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากล