ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชัยสิทธิ์ หมายสุข
ผู้แต่งร่วม :
-

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. 2545. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. (2545) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. (2545) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0