ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชัยสิทธิ์ หมายสุข
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. 2545. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. (2545) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.

ชัยสิทธิ์ หมายสุข. (2545) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.