การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการเงินกู้ของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษากรณี ส่วนบริการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการเงินกู้ของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษากรณี ส่วนบริการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการเงินกู้ของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษากรณี ส่วนบริการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัครราช ศรีอร่าม
ผู้แต่งร่วม :
-

อัครราช ศรีอร่าม. 2548. การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการเงินกู้ของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษากรณี ส่วนบริการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

อัครราช ศรีอร่าม. (2548) การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการเงินกู้ของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษากรณี ส่วนบริการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

อัครราช ศรีอร่าม. การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการเงินกู้ของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษากรณี ส่วนบริการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548. Print.

อัครราช ศรีอร่าม. (2548) การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการเงินกู้ของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษากรณี ส่วนบริการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.