การคัดแยกชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
การคัดแยกชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ชื่อเรื่อง :
การคัดแยกชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดิเรก เสือสีนาค
ผู้แต่งร่วม :
-

ดิเรก เสือสีนาค. 2550. การคัดแยกชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ดิเรก เสือสีนาค. (2550) การคัดแยกชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

ดิเรก เสือสีนาค. การคัดแยกชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550.

ดิเรก เสือสีนาค. (2550) การคัดแยกชนิดของการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 439
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 414
วิชาการ :
 26
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0