การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกพร สีดอกไม้
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกพร สีดอกไม้. 2549. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

กนกพร สีดอกไม้. (2549) การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

กนกพร สีดอกไม้. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

กนกพร สีดอกไม้. (2549) การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 691
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 649
วิชาการ :
 50
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0