ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิเชียร ธิมาชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

วิเชียร ธิมาชัย. 2549. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. คณะส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

วิเชียร ธิมาชัย. (2549) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

วิเชียร ธิมาชัย. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

วิเชียร ธิมาชัย. (2549) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 41
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0