การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตำรวจ : กรณีศึกษาตำบลภูธร จังหวัดนครปฐม
การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตำรวจ : กรณีศึกษาตำบลภูธร จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตำรวจ : กรณีศึกษาตำบลภูธร จังหวัดนครปฐม
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญเลิศ ใจเอื้อย
ผู้แต่งร่วม :
เกษมชาติ นเรศเสนีย์

บุญเลิศ ใจเอื้อย. 2553. การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตำรวจ : กรณีศึกษาตำบลภูธร จังหวัดนครปฐม. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

บุญเลิศ ใจเอื้อย. (2553) การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตำรวจ : กรณีศึกษาตำบลภูธร จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

บุญเลิศ ใจเอื้อย. การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตำรวจ : กรณีศึกษาตำบลภูธร จังหวัดนครปฐม. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553.

บุญเลิศ ใจเอื้อย. (2553) การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตำรวจ : กรณีศึกษาตำบลภูธร จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0