การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คชาภรณ์ ยศบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

คชาภรณ์ ยศบุตร. 2554. การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

คชาภรณ์ ยศบุตร. (2554) การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

คชาภรณ์ ยศบุตร. การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

คชาภรณ์ ยศบุตร. (2554) การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 223
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 184
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 21
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0