การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. 2557. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2557) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2557.

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2557) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.