การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. 2557. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2557) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2557.

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2557) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 880
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 691
วิชาการ :
 193
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สมาชิกภาพของพม่าในอาเซียน
ทิพย์วารี วงศ์วิวัฒน์