การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย
ผู้แต่งร่วม :
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

ฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย. 2557. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดนครราชสีมา. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

ฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย. (2557) การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

ฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดนครราชสีมา. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.

ฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย. (2557) การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.