การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อเรื่อง :
การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทิพย์สุดา วนะวนานนท์
ผู้แต่งร่วม :
วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทิพย์สุดา วนะวนานนท์. 2559. การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล. , มหาวิทยาลัยมหิดล;

ทิพย์สุดา วนะวนานนท์. (2559) การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

ทิพย์สุดา วนะวนานนท์. การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.

ทิพย์สุดา วนะวนานนท์. (2559) การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0