การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
ผู้แต่งร่วม :
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. 2560. การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. (2560) การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. (2560) การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 20
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0