การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสาวนีย์ เหลืองวงศ์งาม
ผู้แต่งร่วม :
ประสาน ประวัติรุ่งเรือง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เสาวนีย์ เหลืองวงศ์งาม. 2559. การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

เสาวนีย์ เหลืองวงศ์งาม. (2559) การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เสาวนีย์ เหลืองวงศ์งาม. การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2559.

เสาวนีย์ เหลืองวงศ์งาม. (2559) การบริหารการจัดการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระบบติดตามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 50
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 48
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0