ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้้าท่วมของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้้าท่วมของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้้าท่วมของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
สิเรมอร อัศวพรหมธาดา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โสภารัตน์ จารุสมบัติ. 2559. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้้าท่วมของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2559) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้้าท่วมของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

โสภารัตน์ จารุสมบัติ. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้้าท่วมของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.

โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2559) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการจัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้้าท่วมของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0