การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย
การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
ผู้แต่งร่วม :
ธรา อั่งสกุล, จิติมนต์ อั่ง สกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร. 2560. การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร. (2560) การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร. การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร. (2560) การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0