การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน
การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน
ชื่อเรื่อง :
การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
ธานี วรภัทร์, จรัญ ภักดีธนากุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. 2560. การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. (2560) การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560.

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. (2560) การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0