ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนวดแผนโบราณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-55 ปี
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนวดแผนโบราณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-55 ปี
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนวดแผนโบราณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-55 ปี
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ลัดดาภรณ์ พูนขุนทศ
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทลักขณ์ ฮีสวัสดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลัดดาภรณ์ พูนขุนทศ. 2560. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนวดแผนโบราณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-55 ปี. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

ลัดดาภรณ์ พูนขุนทศ. (2560) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนวดแผนโบราณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-55 ปี . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

ลัดดาภรณ์ พูนขุนทศ. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนวดแผนโบราณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-55 ปี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2560.

ลัดดาภรณ์ พูนขุนทศ. (2560) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนวดแผนโบราณของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-55 ปี . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0