ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 'Gen M' ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 'Gen M' ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 'Gen M' ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัชญาณ์ โชติพัชราภิรมย์
ผู้แต่งร่วม :
เอก ชุณหชัชราชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัชญาณ์ โชติพัชราภิรมย์. 2560. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 'Gen M' ในเขตกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

ณัชญาณ์ โชติพัชราภิรมย์. (2560) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 'Gen M' ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

ณัชญาณ์ โชติพัชราภิรมย์. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 'Gen M' ในเขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2560.

ณัชญาณ์ โชติพัชราภิรมย์. (2560) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคกลุ่ม 'Gen M' ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 31
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0