การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย
การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฐิตินาถ สุคนเขตร์
ผู้แต่งร่วม :
วันปิติ ธรรมศรี, สุวิทย์ นำภาว์, เยาวเรศ ส่วนบุญ, วีรชน ภูหินกอง, นครินทร์ ศรีสุวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. 2561. การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. (2561) การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.

ฐิตินาถ สุคนเขตร์. (2561) การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต และเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัส และสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0