ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญชัย ท้าวเขตร์
ผู้แต่งร่วม :
สุนันท์ สีสังข์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บุญชัย ท้าวเขตร์. 2558. ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

บุญชัย ท้าวเขตร์. (2558) ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

บุญชัย ท้าวเขตร์. ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.

บุญชัย ท้าวเขตร์. (2558) ความพร้อมของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตเป็ดเนื้อแบบมีสัญญาผูกพันในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0