ศึกษาการสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเชิงซ้อนโลหะอนุพันธ์ Quinolinols
ศึกษาการสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเชิงซ้อนโลหะอนุพันธ์ Quinolinols
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาการสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเชิงซ้อนโลหะอนุพันธ์ Quinolinols
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ผู้แต่งร่วม :
รัชนก ปิ่นแก้ว, ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา, สุจิตรา ศรีสังข์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล. 2553. ศึกษาการสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเชิงซ้อนโลหะอนุพันธ์ Quinolinols. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล. (2553) ศึกษาการสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเชิงซ้อนโลหะอนุพันธ์ Quinolinols. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล. ศึกษาการสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเชิงซ้อนโลหะอนุพันธ์ Quinolinols. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. Print.

สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล. (2553) ศึกษาการสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเชิงซ้อนโลหะอนุพันธ์ Quinolinols. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0