ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ชื่อเรื่อง :
ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์. 2560. ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. , มหาวิทยาลัยมหิดล;

กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์. (2560) ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์. ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.

กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์. (2560) ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 27
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0