ภูมิปัญญาทางอาหารและข้อมูลโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเขาหลวง นครศรีธรรมราช
ภูมิปัญญาทางอาหารและข้อมูลโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเขาหลวง นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
ภูมิปัญญาทางอาหารและข้อมูลโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเขาหลวง นครศรีธรรมราช
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จีราภรณ์ สังข์ผุด
ผู้แต่งร่วม :
อนุสรณ์ บรรลือพืช, ฉัตรชัย สังข์ผุด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จีราภรณ์ สังข์ผุด. 2553. ภูมิปัญญาทางอาหารและข้อมูลโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเขาหลวง นครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช;

จีราภรณ์ สังข์ผุด. (2553) ภูมิปัญญาทางอาหารและข้อมูลโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเขาหลวง นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

จีราภรณ์ สังข์ผุด. ภูมิปัญญาทางอาหารและข้อมูลโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเขาหลวง นครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2553. Print.

จีราภรณ์ สังข์ผุด. (2553) ภูมิปัญญาทางอาหารและข้อมูลโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเขาหลวง นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0