การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 1)
การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 1)
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 1)
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุ่นเรือน เล็กน้อย
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุ่นเรือน เล็กน้อย. 2555. การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 1). กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อุ่นเรือน เล็กน้อย. (2555) การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 1). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

อุ่นเรือน เล็กน้อย. การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 1). กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.

อุ่นเรือน เล็กน้อย. (2555) การศึกษาเพื่อสร้างแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 1). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0