การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์. 2554. การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่;

ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์. (2554) การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์. การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554. Print.

ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์. (2554) การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหาร การตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0