ความคิดเห็นของนายอำเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ความคิดเห็นของนายอำเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของนายอำเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธงชัย ณ นคร
ผู้แต่งร่วม :
-

ธงชัย ณ นคร. 2537. ความคิดเห็นของนายอำเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ธงชัย ณ นคร. (2537) ความคิดเห็นของนายอำเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ธงชัย ณ นคร. ความคิดเห็นของนายอำเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.

ธงชัย ณ นคร. (2537) ความคิดเห็นของนายอำเภอและสมาชิกสภาจังหวัด ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
พรรคการเมืองของไทย พ.ศ.2535
ฝ่ายบริการค้นคว้า หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร