ทัศนะของผู้บริหารในระดับสถานีตำรวจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการบริหารสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 1
ทัศนะของผู้บริหารในระดับสถานีตำรวจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการบริหารสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 1
ชื่อเรื่อง :
ทัศนะของผู้บริหารในระดับสถานีตำรวจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการบริหารสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 1
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เดชา ณ ลำปาง
ผู้แต่งร่วม :
-

เดชา ณ ลำปาง. 2538. ทัศนะของผู้บริหารในระดับสถานีตำรวจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการบริหารสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 1. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

เดชา ณ ลำปาง. (2538) ทัศนะของผู้บริหารในระดับสถานีตำรวจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการบริหารสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 1 (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เดชา ณ ลำปาง. ทัศนะของผู้บริหารในระดับสถานีตำรวจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการบริหารสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 1. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

เดชา ณ ลำปาง. (2538) ทัศนะของผู้บริหารในระดับสถานีตำรวจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการบริหารสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 1 (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0