ชื่อหนังสือ : การศึกษาการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจ /พงศ์อินทร์ อินทรขาว
ปี : 2543
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-678-106-5
ผู้แต่ง : พงศ์อินทร์ อินทรขาว
บรรณานุกรม

พงศ์อินทร์ อินทรขาว. (2543). การศึกษาการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจ /พงศ์อินทร์ อินทรขาว.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พงศ์อินทร์ อินทรขาว. 2543. "การศึกษาการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจ /พงศ์อินทร์ อินทรขาว".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พงศ์อินทร์ อินทรขาว. "การศึกษาการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจ /พงศ์อินทร์ อินทรขาว."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -