ชื่อหนังสือ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ /จงรักษ์ โนชัย
ปี : 2543
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : จงรักษ์ โนชัย
บรรณานุกรม

จงรักษ์ โนชัย. (2543). การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ /จงรักษ์ โนชัย.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จงรักษ์ โนชัย. 2543. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ /จงรักษ์ โนชัย".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จงรักษ์ โนชัย. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ /จงรักษ์ โนชัย."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -