ชื่อหนังสือ : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในชั้นเรียนแบบร่วมมือกันสร้างวินัย : กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม จังหวัดยโสธร /นวรัตน์ วงศ์โสภา
ปี : 2544
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-654-679-1
ผู้แต่ง : นวรัตน์ วงศ์โสภา
บรรณานุกรม

นวรัตน์ วงศ์โสภา. (2544). การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในชั้นเรียนแบบร่วมมือกันสร้างวินัย : กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม จังหวัดยโสธร /นวรัตน์ วงศ์โสภา.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นวรัตน์ วงศ์โสภา. 2544. "การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในชั้นเรียนแบบร่วมมือกันสร้างวินัย : กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม จังหวัดยโสธร /นวรัตน์ วงศ์โสภา".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นวรัตน์ วงศ์โสภา. "การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในชั้นเรียนแบบร่วมมือกันสร้างวินัย : กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม จังหวัดยโสธร /นวรัตน์ วงศ์โสภา."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -